Bites

Pancakes

Pancakes

Ksh100.00

Bacon

Bacon

Ksh250.00

Toasted Bread

Toasted Bread

Ksh100.00

Fried Eggs

Fried Eggs

Ksh150.00